Poválečná léta

 
  Slovo ke kronice

  V obci byla v povalečném  období   také vedena kronika,  kterou psal  místní občan Jaroslav Otcovský  až do poloviny 90. let.  Pan Otcovský zemřel v roce 1989,  krátce po jeho smrti  se vdova  po něm  paní Otcovská   odstěhovala  ke své dceři do Děčína.  O dva roky později paní Otcovská  za účelem prodeje  nemovitosti dojížděla do Přítkova  a připravovala  dům k prodeji.  Podle  vyprávění její dcery tato příprava spočívala v tom, že paní  Otcovská likvidovala  všechnu jejich  soukromou korespondenci a jiné písemnosti, a to tím způsobem že vše pálila.  A proto snad nedopatřením  nebo z jiné příčiny byla  pravděpodobně  dle  vyjádření její dcery spálena i tato kronika,  což byla jistě velká škoda.  Z tohoto důvodu je tato stránka tvořena  pouze z několika  dochovaných zápisů ze schůzí  konaných v obci v období  od 7. 7.1946 až do doby zániku Místního národního výboru v Přítkově v roce 1960.  

 

 

 

 Rok 1946

     Z roku 1946 pochází jediný zápis, jedná se prakticky o ustavující schůzi k obnovení Místního národního výboru v Přítkově konané dne 7. července.

   

 Rok 1947

   Rok 1947 nebyl dohledán.

 

 Rok 1948

    Dále pak pokračují 3 zápisy datující se až do roku 1948. Předsedou byl v té době Vojtěch Kreml. Projednávalo se mj. potvrzení správcovství  panu  V. Pospíšilovi  autodoprava, K. Liškovi obchod, vrácení živnosti kapelnické panu Balounovi, žádost  pana B. Flasingera o národní správu na živnost obuvnickou v čp. 2. (tento domek stál dole pod požární nádrží, hned u křižovatky). Projednávaly se závady na vodovodu a také ponechání mandlu v domě čp.20.  V obci působil  oddíl Junák, který také touto dobou žádal pro svoji činnost o domek  čp 24,  který se nacházel v zahradě hostince Lesní zátiší. Pan V. Vanča žádal o pronájem stráně (kopec „Třešňovka“) u „Vápenky“. Dále se pak projednávalo odevzdání knihy a klíčů z národní správy pekařství v čp. 37 panem Drdlíkem. Schůze se převážně  konaly na místním národním výboru a až později větší akce  jako „Hovory s občany“,  volby a jiné se odehrávaly v místní restauraci Lesní zátiší.  Na začátek je také nutno  podotknout, že na schůzích se nepodávalo žádné občerstvení, většina funkcí  nebyla placená a schůze končily často až po půlnoci. Například schůze, o které je pojednáváno v předchozích větách, skončila v 1.30 hodin. Už v roce 1945 bylo uděleno několik národních správ na zemědělské usedlosti a živností

 

Rok 1949

  V obci byl také v letech 1949 zakládán hasičský sbor, proto bylo  na dubnové schůzi tohoto roku projednáváno uvolnění vázaného vkladu na nákup hasičského vozu a přidělení domu čp.16 pro požární zbrojnici. Dále pak na programu byly různé žádosti - František Kafka žádal o přidělení domku čp.7, Jaroslav Ježek o domek čp.55,  Karel Chmela o přidělení louky střelnice, dále pak žádost tří rodin o vystavení  loajality.   Na vědomí bylo vzato sdělení od okresní školní rady o převedení přítkovských dětí z Drahůnek do Krupky, a to od 1. září  1949. Předsedou Místního národního výboru v Přítkově byl v těchto letech již  Jaroslav Otcovský.

 

Rok 1950

  Z roku 1950 se zachovalo  11 zápisů schůzí. V březnu byl hostinec Lesní zátiší přidělen místnímu národnímu výboru. Zemědělci byli upozorněni, aby každý čtvrtek hlásili postup jarních prací, byla zvolena kulturní komise. Projednávalo se i zřízení prodejny Jednota v obci. Bylo rozhodnuto o zbourání domu čp. 2. Kolem místní „Vápenky“ byly rozmístěny výstražné tabulky se zákazem koupání, plánovala se oprava místního vodovodu, uvažovalo se o vybudování dětského koupaliště, které by zároveň sloužilo jako požární nádrž, pozemek k tomuto účelu byl vybrán za Lesní správou směrem na Dubí v prostoru staré točny autobusů ČSAD. Navrhovali se kandidáti do místního národního výboru, zemědělci uvažovali o založení JZD v obci, projednávali se závazky polních prací a sklizně, místní hasičský sbor nechával opravit požární pumpu. Na srpnové schůzi byl projednáván návrh na zrušení závor na železničním přejezdu pod obcí, dále pak prodej ovocných stromů podél silnice a na návsi. Na základě stížností o rušení nočního klidu a poškozování veřejného majetku návštěvníky při tanečních zábavách nařídil okresní národní výbor uzavírací dobu v restauraci Lesní zátiší, a  to v sobotu do 1.00 hodin a v neděli do 24.00 hodin. Bylo doporučeno jmenovat jako zootechnika Karla Chmelu. V listopadu usilovaly ženy v obci o zřízení mateřské školky a doporučují místnost v domě čp. 42. Dále se probíralo dodání hasičské výzbroje a výstroje, konkrétně hadic a stejnokrojů. Na poslední schůzi tohoto roku konané v restauraci Lesní zátiší za účasti 26 občanů bylo znova probíráno zřízení školky a jeslí v domě čp. 42. Dále pak bylo navrženo zřídit zastávku na trati mezi Novosedlicemi a Vrchoslaví, na přejezdu Přítkov - Proboštov. Občané s povděkem přijali  zprávu, že v zimních měsících bude zavedeno pravidelné  filmové představení, a to každou neděli.

 

Rok 1951

   Na pořadu jednání bylo schvalování  změny  katastrálních hranic obce Proboštov a Přítkov, či projednávání postavení  autobusové čekárny v blízkosti křižovatky. Byla zaslána žádost na správu ČSAD o zavedení autobusové linky do Přítkova z obce Proboštov. Konaly se tzv. hovory s lidem v místním hostinci Lesní zátiší,  kterých se zúčastnilo 42 lidí.  Byl schválen  rozpočet na rok 1952. Občané pokládali různé dotazy, například na pokračující práce na vybudování místního rozhlasu, na zřízení cvičiště v obci. Projednávalo se předání hostince Lesní zátiší panem Antonínem Hájkem nové nájemnici paní Boženě Soukupové,  na pořadu bylo přechodné sběrné místo dodávek mléka pro zimní období do místnosti hostince Lesní zátiší , po zbytek roku bylo toto sběrné místo na křižovatce u domu čp. 16

 

Rok 1952

   Skoro na každé schůzi se projednávaly dodávky mléka , vajec a jatečních zvířat, podávaly se zprávy o hospodaření na polích a podobně. V tomto roce se opět urguje  záležitost zrušení závor a zřízení zastávky na trati mezi Novosedlicemi a Vrchoslaví na přejezdu Přítkov - Proboštov.  Také bylo usneseno, aby peněžní částka 1.626 Kčs získána z pořádané zábavy v Lesním  zátiší byla dána k dispozici místnímu požárnímu sboru. Projednáváno dále bylo rozšíření silnice na křižovatce v Přítkově, zbourání místní kapličky a přípravné práce na zřízení místního rozhlasu. Kupí se stížnosti na zničené zaseté žito černou zvěří, místní restaurace patřící doposud  Místnímu národnímu výboru v Přítkově se předává komunálnímu podniku v Teplicích. Jarními mrazy byly způsobeny značné škody na třešních, ořechách a jiných ovocných stromech. Hledání mandelinky bramborové konaného dne 13. 7. 1952 se zúčastnilo 27 osob, nalezeno bylo celkem 20 brouků, 135 larev, 15 skupin vajíček. Za poplatek  50 Kčs za hodinu  bude všemi zemědělci použita mlátička, ovoce z obecních stromů prodáno za 480 Kčs, provádí se požární kontrola půdních prostor, stodol a podobně, je zvolena redakční rada pro místní rozhlas, urguje se znova zřízení zastávky, probírá se zemědělství čp. 4, které je ve špatném hospodářském stavu, jak neplnění předepsaných kontingentů, tak i neplnění podzimních zemědělských prací.

 

Rok  1953

  Připravuje se oprava (betonování) požární nádrže u Lesní správy. Schvaluje se rozpis zemědělských osevů na rok 1953, dodávka mléka za měsíc leden činila 539 litrů. Oproti tomu nebylo dodáno 383 ks vajec za leden a únor. Konají se přípravy na žně. V říjnu probíhá očkování dospělých občanů proti tuberkulóze, v celé obci byla provedena sklizeň svépomocí a výmlat, i dodávky byly splněny na 100%, probíhá brigáda na přípravu betonování vodní nádrže v horní části obce. Na listopadové schůzi je projednáváno zrušení přídělu zemědělství čp. 4 a následné převzetí tohoto majetku místního národního výboru Lesní správou Dubí. V tomto měsíci také ohlásila svoji působnost v obci honební společnost Podhorská liška se sídlem Přítkov. Do místní prodejny Pramen se shání nový nájemce, dále se jednalo o uvolnění bytu v čp. 4 za účelem zřízení kanceláří pro Lesní správu. Na konec roku 10. prosince proběhla veřejná slavnostní schůze v hostinci Lesní zátiší, kde mimo jiné vystoupil sbor učňovského střediska Šroubárna Vrchoslav. Vše  se konalo na počest Svazu československo – sovětského přátelství,  tohoto setkání se účastnilo 83 občanů.

 

Rok 1954

  Probíhají přípravy voleb do národních výborů, v měsíci březnu si Místní národní výbor Přítkov dává závazek vybudování místního rozhlasu, dohotovit opravu vodní nádrže v horní části obce a zřízení sběrny mléka. Obec přebírá dům čp. 34 do svého vlastnictví od Komunálního podniku Bohosudov. V květnu je projednáván neudržitelný stav silnice z Přítkova do Proboštrova, ženy si stěžují, že ač bylo dříve slíbeno vybudování školky, nic se v této záležitosti neudělalo, také je tu snaha o zřízení prodeje masa v místním obchodě Pramen a jsou stížnosti na ústředí prodejny Pramen, že nedodávají různé požadované zboží. Srpnové žně jsou zpožděné nepřízní počasí, ani trhání lnu a česání ovoce dosud nezačalo. Poukazováno je také na mládež, aby vykonávala nějakou činnost, uvažuje se o pojízdné prodejně masa. Při letošních zemědělských pracích bylo odpracováno 541 brigádnických  hodin a 130 brigádnických hodin při vybudování autobusové čekárny v domě čp. 16 u křižovatky v horní části obce. K budování rozhlasu je pokáceno a následně zbaveno kůry 10 ks stromů, které budou použity jako sloupy. Místní národní výbor žádá okresní národní výbor o výsek od poraženého koně v Přítkově z důvodu, že v obci není žádná prodejna masa, k vysázení je zakoupeno 40 ovocných stromků.

 

Rok  1955 

  Začátkem tohoto roku kupuje obec ruční stříkačku na ovocné stromy, na výstavbu požární zbrojnice obdrží Místní národní výbor 5.000 Kčs od okresní požární inspekce. Na únor se připravuje dětský ples. Začíná se uvažovat o zřízení JZD v Přítkově, místní organizace ČSM žádá o místnost v budově místního národního výboru. V květnu je na 2 roky dána do pronájmu část „Třešňovky“ u „Vápenky“ s tím, že druhá část bude oddělena a využita jako dětské hřiště. Také je zaslána žádost na Vojenskou správu v Litoměřicích o provedení odstřelu komína bývalé staré vápenky, který by měl být proveden ještě v červnu tohoto roku. Na červnové schůzi bylo diskutováno o zbourání místní kapličky, která jest v dezolátní stavu a brání ve výhledu do křižovatky. V červencové  okresní soutěži požárních družstev se muži umístnili na 3. místě a ženy na 5. místě. Při přípravě srpnových žní se také řeší nedostatek požárníků pro žňové hlídky, které jsou potřeba ve vesnici a v celém katastru obce a taktéž u výmlatu, také je rozhodnuto, že se ve stráních podél „Vápenky“ vysadí stromy moruší a opatrování těchto stromů provede podnik pro pěstování bource morušového z Teplic. V září probíhá příprava na dobývání brambor. Další čerpání finančních prostředků na opravu požární nádrže je pozastaveno do doby obdržení faktury za zasklení oken, které vzniklo při odstřelu komína a dvou vápenných pecí v obci. Z důvodu přislíbené finanční částky ze začátku tohoto roku na stavbu požární zbrojnice se nakoupil stavební materiál, ale z důvodu že se nedaří tento záměr uskutečnit uvažuje rada místního národního výboru o odprodeji tohoto materiálu. Na další schůzi v listopadu  je rozhodnuto, že požární zbrojnice se nemůže stavět z důvodu, že brigádníky musí převzít stavební firma  s odborníky, kterou by obec musela platit, proto bylo oznámeno okresnímu národnímu výboru, aby si odebrali materiál, který podléhá zkáze. Poslední letošní schůze proběhla ještě 27. prosince, kdy se schválil plán prací na rok 1956 a pár administrativních věcí.

 

Rok  1956

  Místní knihovna se z důvodu vlhka stěhuje do prvního patra místního národního výboru, dalším požadavkem občanů je, aby sběrna pro výkup vajec byla zřízena v prodejně Pramen, zatím občané musí chodit do Drahůnek nebo Vrchoslavi, což jim pro vzdálenost  nevyhovuje, probírán je též demoliční výměr zbouraní kapličky a přemístění sloupu elektrického vedení v blízkosti křižovatky. V březnu jsou zemědělci nabádání k ustanovení zemědělského  družstva a přesvědčováni o výhodách společné práce. Dále je potřeba vrátit  okresnímu národnímu výboru  9 000 cihel plánovaných na stavbu požární zbrojnice, kterou nebylo možno z různých důvodů uskutečnit. Také pionýři žádají místnost pro jejich schůze, byla jim nabídnuta velká kůlna v zahradě hostince Lesní zátiší.  Počátkem dubna závodní klub ROH  Teplických strojíren žádá místní národní výbor o povolení konat v místní restauraci Lesní zátiší pravidelné  sobotní zábavy, tato žádost rozdělila radu na dva tábory, jedni jsou proti, že takovéto zábavy ruší noční klid a druzí zas  jsou pro, protože tyto akce jsou stálým příjmem místního národního výboru. Na květnové schůzi občané požadují, aby v místní prodejně Pramen byla opravena podlaha, zakoupena lednice a zahájen prodej masa, a to 1x týdně. V tomto měsíci je také projednáváno připojení dolní části obce, zvané dolní Přítkov k Proboštovu, proběhlo hlasování, ve kterém byli všichni přítomní jednohlasně proti. Je dokončena oprava vodní nádrže, na které bylo odpracováno 600 brigádnických hodin. Na pokyn požární inspekce okresního národního výboru se znova uvažuje o vybudování nové požární zbrojnice, jelikož stará zbrojnice je již v nevyhovujícím stavu a musí být zbourána. V červenci probíhá opět debata o založení JZD v Přítkově, množí se stížnosti na podávání alkoholu mladistvým a také na opakované nepřístojnosti  na zdejších zábavách, jako každý rok se za mírný poplatek přidělují ovocné stromy k očesání rodinám s více dětmi, je prováděn soupis skotu v obci, dále bylo odsouhlaseno celé oplocení místní „Vápenky“ a oprava komunikace z obce  směrem do Proboštova pro její dezolátní stav, kterou si občané opraví svépomocí. V listopadu  i přes nepřízeň  počasí postupují zemědělské práce zdárně, ještě v tomto měsíci přebírá některé pozemky od zemědělce K. Chmela vojenská správa pro své  účely, stahují se staré požární stejnokroje. K měsíci československo - sovětského přátelství proběhla obcí slavnostní štafeta, byli požádáni RD Vrchoslav o přenechání železných trubek k oplocení „Vápenky“.

 

Rok 1957

 Připravuje se oslava MDŽ v hostinci Lesní zátiší, mimo pionýrů budou účinkovat vojáci z Bohosudova, dále pak VŽ a ČSPO budou pořádat maškarní merendu. Také probíhá výměna občanských průkazů, z tohoto důvodu je zařízeno fotografování v místním hostinci, týká se to 108 občanů. U některých zemědělců se mění evidence půdy na neplodnou z důvodu zvětšujících se bažin a propadlin. Pro stále poruchy místního rozhlasu jsou veškeré informace vyvěšovány v místním obchodě Pramen, v akci „Z“ jsou občané požádáni o odpracování co nejvíce hodin na oplocení „Vápenky“, jsou přijímány závazky na zvelebení obce. Místnímu národními výboru jsou navrhováni noví kandidáti. Rozpočet na rok 1957 vodohospodářství 20.000 Kčs, akce „Z“ 4. 000 Kčs, na osvětovou činnost 4.000 Kčs a na požární sbor 400 Kčs. Pro akci „Z“ bylo zapsáno 429 hodin, mimo telefonní linky na místním národním výboru je v obci pro občany zřízena druhá telefonní přípojka v domě čp. 18, dále pak znovu zařazení autobusu ve 23.10 hodin. Složky ČSČK a ČSPO zajistí hlídky a zdárný průběh terénních závodů, které se budou konat v obci 9. 6. 1957 zároveň s dětským dnem. Shání se materiál k oplocení „Vápenky“ a znova je požadováno o umístnění nových tabulek kolem vody se zákazem koupaní. Opět se provádí soupis hospodářského zvířectva a sledování plnění dodávek. Na této schůzi vystoupili se svým kulturním pořadem také pionýři místní organizace, kteří tímto poděkovali výboru žen za všechnu práci, kterou věnovaly dětem po všechna léta. Na schůzi padl návrh, aby parčík v horní části obce u křižovatky byl oplocen a cesty v něm vysypány pískem, požárnímu sboru je uloženo, aby co nejdříve zajistil opravu jak požárního auta tak i požární pumpy, jelikož se blíží žně. Občané si stěžují na špatný stav cesty z Přítkova do Proboštova a upozorňují, že se nemohou dovolat nápravy jak opravy cesty tak výměny shnilé podlahy v prodejně Pramen. V dubnu je schvalován rozpočet pro tento rok, který činí 51.900 Kč,  na vodní hospodářství 20.000 Kč, na oplocení vápenky je přiděleno 4.000 Kčs a je potřeba také opravit ústřednu místního rozhlasu. Rovněž se v tomto měsíci probírají kandidáti do MNV, občané si přejí větší zastoupeni zemědělců, ale tito však odmítají pro nedostatek času. Pro provoz požárního sboru byla finanční částka snížena z 700 Kč z minulého roku na 400 Kč pro tento rok, což má za následek, že není zájem pracovat v hasičském sboru. Je podána žádost o požární zbrojnici na rok 1958. Na příští  schůzi 3.června přichází vyrozumění, že s výstavbou nové požární zbrojnice se počítá až po roce 1960.  V restauraci Lesní zátiší proběhly oslavy MDD, děti byly pohoštěni, promítaly se filmy, děti zpívaly a přednášely básně. Jsou stížnosti na jízdní řád ČSAD a týdenní jízdenky, které platí pouze k lomu ve Vrchoslavi. Na červencové schůzi se projednával stav dodávek mléka, obilovin a sena. Okresním národním výborem (ONV) bylo uloženo požárnímu sboru, aby zajistil pohotovost v případě požáru. Na ONV bylo sděleno, že požární vůz i pumpa jsou rozbité, ale že žňové hlídky v obci zajistí. V akci „Z“ 36 brigádníků odpracovalo za první čtvrtletí tohoto roku 219 hodin. V obci započaly žně, ale z důvodu špatného počasí se musí sekat ručně, protože v polích se stroje i koně boří a také je potřeba opravit mlátičku. Zemědělcům je nabídnut sál v restauraci pro dosušování obilí. Na opravu mlátičky byl pozván opravář z RD Vrchoslav, který ujistil zemědělce, že tuto sezónu mlátička ještě vydrží. Na srpnové schůzi je mimo jiné projednáván plán akce „Z“ do poloviny roku 1958. Bude odpracováno 2 000 hodin a hodnota díla bude činit 200.000 Kčs. Také se stále řeší žádosti o byty. Na žádost MNV se snižuje některým zemědělcům orná půda. Občané se zavázali, že pomohou s balením knih do nové knihovny při MNV, aby mola být otevřena k 1.10.1957. Projednávána je žádost, aby hospodářství po p.Dolejšovi převzala Lesní správa. Je požadováno  zavést rozhlas v celé obci a přestěhování úřadovny MNV do 1. poschodí. V září je předložena zpráva o činnosti požárního sboru. Je kritizována malá účast na schůzích, kdy pak není usnášeníschopná. Občané požadují, aby byla v obci provedena podpisová anketa, ve která žádají, aby obcí projížděl autobus přes Proboštov do Teplic. Na říjnové schůzi se znovu probírá výstavba místního rozhlasu, přípravy na 40. výročí  VŘSR, objednává se 6 kusů laviček do parku, přidělují se byty. Zemědělci sdělují, že podzimní  práce jsou skončeny a dodávky jsou vesměs splněny. Také jsou vyřizovány různé připomínky občanů jako například záležitosti bytů, poplatky z hospodářských zvířat, špatný stav obchodu Pramen, kde nefunguje lednice, rozbité rolety atd. V listopadu se požární sbor, že je nutno vymontovat z požárního vozidla pumpu a odvézt ji do Liberce k opravě, což bude stát víc jak  400 Kčs. Je oznámeno, že  železný sloup na křižovatce bude posunut o 4 metry stranou. K zvelebení obce bylo odpracováno 129 hodin. V prodejně Pramen probíhá oprava podlahy, což komplikuje provoz prodejny a občané si stěžují. Stav soutěže mezi obcemi Přítkov a  Horní Krupkou, která probíhá již celý rok, je o 2 body oproti Krupce lepší. Místní knihovna má 21 stálých čtenářů převážně mládeže. Připravuje se sběr šrotu, jehož výtěžek bude použit na dětskou nadílku. Občané si stěžují, že v obci nejde stále telefon, ani že není v pojízdném stavu požární vozidlo v případě nutnosti. Z důvodu nepojízdného požárního vozu upadá zájem o práci ve sboru a tím hrozí i jeho zánik. V prosinci je poprvé také projednáváno připojení Nového Přítkova k Proboštovu. Obci je přislíbeno 50.000 Kčs na adaptaci domu čp.16, kde by mimo jiné měla být nová požární zbrojnice. Také je občanům sděleno, že zabijačky se budou povolovat pouze v těch případech, má-li majitel splněny své povinnosti vůči státu(poplatky, daně a podobně). Dále pak byla přednesena zpráva o hospodaření MNV za rok 1957 a zpráva že v akci „Z“ bylo odpracováno 499 hodin. Je objednán na příští rok odborník na opravu místního rozhlasu. Projednává se příprava materiálu na příští rok k vybudování nové zbrojnice v domě čp.16, někteří občané se zavazují, že vybourají a očistí cihly na asanaci domu čp.16 a to 2 000 ks cihel na rodinu nebo že při čistění odpracují 20 hodin. Také je navrženo, že by mohla být požární zbrojnice ve dvoře restaurace Lesní zátiší a byl schválen doplňkový rozpočet k vybudování místního rozhlasu. V tomto roce proběhlo v obci 44 schůzí, například v dubnu jich bylo 5 a většinou tito schůze začínaly v 18. hodin a končili ve 22.30 hodin, připomínám, že se nepodávalo žádné pohoštění a funkce byly převážně vykonávány zdarma.

 

Rok  1958  

  Na první lednové schůzi bylo projednáváno převedení hostince Lesní zátiší do správy Místního národního výboru, dále pak byly podávány  zprávy o různých akcích minulého roku, např. počet odpracovaných hodin v akci „Z“,  vybíraní domovní a zemědělské daně nebo že bylo 5 500 kg šrotu a výtěžek byl použit na nadílku Dědy Mráze. Přečten byl plán skotu na  rok 1958 a to 21 ks skotu, z toho 12 ks krav 2 ks, prasnic, prasat celkem 28 ks. Je probírána bytová situace, je stále málo bytů, které by mohly být dány k užívání. Místní organizaci ČSČK, která má 52 členů, je k její činnosti přidělena místnost sousedící s obchodem Pramen. Dva domy v obci jsou v držení  SHD Jaroslav a MNV si je má převzít pod svou správu. Jsou připomínky na obchod Pramen na udržování pořádku, dále pak požadováno, aby bylo vyvěšeno, které zboží přišlo a byla dodržována prodejní doba. PO si stěžuje že stále ještě nebyl odvezen požární vůz do Liberce k opravě, jak bylo přislíbeno. Schůze v únoru jsou zaměřeny na zprávy bytové komise a komise péče o mládež . Plán sběru v obci pro rok 1958 je 1 000 kg železa, 240 kg papíru,120 kg textilu a 60 kg kostí. Druhá schůze v únoru byla na počest 10. výročí  Vítězného února. Četly se různé referáty, pionýři přednesli několik básní a zazpívali několik písní. Na závěr se členové MNV zavázali, že provedou zdarma zbourání domu čp. 15 v Přítkově, a to do 9. Května tohoto roku. Výbor žen se zavazuje odpracovat  100 hodin v zemědělství a 50 hodin v akci „Z“. Na březnovou schůzi přišel přípis z ONV, zda se v naší obci nenalézají termální nebo minerální prameny, bylo odepsáno, že ani v blízkém okolí se žádné takové prameny nenachází. Dále pak bylo zemědělcům nařízeno, aby denně nahlašovali  postup zemědělských prací. Také jsou požádáni občané, aby pomohli při bourání domu čp. 15. Výbor žen plánuje na 10.3. oslavu MDŽ, chtějí si pozvat vojáky z kasáren v Bohosudově a udělat si malou slavnost. Probíráno bylo také  zlepšení linky autobusu  ČSAD. Jako na každé schůzi, tak i 17.3 se probírá plnění dodávek a postup zemědělských prací, také je nutné vysázet nové ovocné stromky za staré, které dodá ONV. Jsou stížnosti na špatnou práci  členů ČSPO. V garáži, kde stojí požární vůz, je potřeba vyměnit stropní tramy, protože hrozí zřícení střechy, k tomu MNV sděluje, že nemá peníze a že se musí s opravou ještě počkat. Do budoucna se uvažuje i o variantě, že by byla požární zbrojnice a zároveň požární cvičiště v areálu restaurace Lesní zátiší. Občané také  požadují zřízení prodejny masa v obci z důvodu špatného autobusového spojení, kdy je obtížné si maso a jiné potraviny obstarat. Je požadováno  pozvat na příští schůzi ředitele ČSAD, nebo protáhnout linku městské dopravy z Proboštova do Přítkova. Na důl Jaroslav byla zaslána žádost na zapůjčení Dempra na odvoz materiálu z bouračky domu čp. 15.  V dubnu je projednáváno rozšíření komunikace z Drahůnek do Krupky v místech křižovatky. Z ČSAD přišlo oznámení, že od  1.6. 1958 bude přidáno 5 spojů, které  budou zároveň  protaženy až do Teplic. Padl návrh zřídit prodejnu masa v místnosti restauraci Lesní zátiší. Probírána je zhoršující se účast členů MNV, postup zemědělských prací je plněn na 75 %. Jsou projednávány přípravy k prvomájovému průvodu, který bude vrcholit v Krupce. Pro potřeby požárního sboru je schváleno 28.000 Kčs, bylo oznámeno že jest vyhotoven plán na zbrojnici, kulturní dům a 1 bytovou jednotku v  domě čp. 16, na brigádě  bourání domu čp. 15 je stále odpracováno málo hodin oproti závazkům. Z důvodu sesunuté části břehu u „Vápenky“ naproti obchoduj Pramen je zaslána žádost na SNB, zda by bylo možné „Vápenku“ zcela zavézt. Na první květnové schůzi je předložena správce, že zemědělci jsou s pracemi téměř hotovi až na malou část osetí brambor. Někteří zemědělci mají k dodávkám námitky, bylo proto rozhodnuto, aby si poslali žádost na ONV o přešetření parcel, bylo jim vysvětleno, že jakmile je půda přes 10 akrů, je nutno z ní odevzdávat dodávky tj. 220 ks vajec. Důl Jaroslav také předal půdu 1,34 ha MNV, který jí rozdělí zdejším zemědělcům, je potřeba zavést novou evidenci stromů v obci, protože vykácené stromy se neobnovují. Na ONV je zaslána žádost o finanční prostředky na vyčistění a opravu obecné studny u „Vápenky“. Je přednesena zpráva o odpracovaných hodinách na parčíku u křižovatky, a to že bylo odpracováno 149 hodin s  36 brigádníky. Z důvodu nevyhovujících místností v restauraci k zřízení prodejny masa je nutno hledat jiné řešení. Dále se opět probíhalo zavedení autobusu z Teplic přes Proboštov do Přítkova, také že není zájem o brigády, protože nejsou finanční prostředky. Na poslední květnové schůzi jsou přečteny dva protokoly z ONV, a to jeden ohledně vyčistění a opravy obecné studny, že je nutno zaslat žádost na Studniční oddělení do Roudnice s uvedenými parametry hloubka 17 m a průměr 180 cm. Silniční správa ohledně utržené části břehu u „Vápenky“ sděluje, že přímé sesutí silnice nehrozí, a proto není zatím potřeba „Vápenku“ zasypat. V červnu jsou zemědělcům vytýkány nedoplatky, které vznikly díky špatnému postupu JZD, které vybíralo poplatky za připouštění prasnic a koz a tento poplatek patří správně  MNV, je jim řečeno, jestli nezaplatí, budou vyvěšeny na černou tabuli. Požárnímu sboru je  nařízeno, aby byl odvezen požární vůz k prohlídce. Má dojít k otypování promítačky, aby mohla být nadále používána.  Na schůzi 16.6. bylo přečteno plnění závazků za minulý měsíc:  24 hodin na bouračce domu čp. 15, 24 hodin ČSM na úpravě parku, 24 hodin ČSM na senách, 96 hodin na polích, 43 hodin na budování místního rozhlasu. Vybráno bylo 50 kg papíru, 35 kg kostí, 35 kg hadrů a 1890 kg železa. V tomto měsíci přebírají restauraci Lesní  zátiší noví nájemci, kteří požadují na podniku RaJ opravu stolů, židlí a vymalování restaurace. Na další schůzi  je občanům sděleno že z rozhodnutí okresního hygieniky od 24.6. bude zavřena část hostince, bude otevřen pouze výčep, nesmí se vyvářet, a to ani káva a přestanou se konat veškeré zábavy až do odvolání. Na opravu restaurace je vyčleněno 30.000 Kč, což je málo, protože mimo drobných oprav a malování je potřeba opravit střechu a vybavit kuchyň novými dřezy a vyměnit elektrické vedení. Dále je projednávána zpráva požárního sboru, že jsou stanoveny požární hlídky a je opraven požární vůz. Co se týče požární zbrojnice, která se řeší na každé schůzi, bylo z ONV řečeno, že si ji musí občané postavit svépomocí, tak jak to dělají většinou všude. Za tímto účelem bude zapůjčena garáž od dolu Jaroslav v domě čp. 42. Na srpnovém zasedání je projednáván průběh žní, plnění dodávek mléka, vepřového a hovězího masa, vajec a sena. Z ONV přišel oběžník, že je v naší obci možnost stavět rodinné domky pod podmínkou postavit domek do 2 let a splátky do 10 let, nutno je také zajistit si materiál a parcelu. Stav soutěž mezi obcí Horní Krupkou 4 body a Přítkovem  6 bodů. V září na první schůzi je vyhlášen jako první úkol sběr mandelinky bramborové, jeho výsledek je nutno oznámit na MNV. Objednány jsou betonové roury a 4 kusy laviček  na rok 1959. Z důvodu otevření hraničního  přechodu přes Cínovec do NDR a většího přílivu cizinců do našeho kraje je potřeba provést úpravu svého okolí a domků. Občané jsou upozorněni, že bude prováděná kontrola, aby se objednané brambory na zimu nepoužívaly ke krmení dobytka, neboť se jedná o brambory jedlé stolní a bude se kontrolovat množství cca 50 kg na osobu. Dále pak byly nabídnuty stromy (švestky) k očesaní a to za 1 strom za 20 Kčs. Ke konci září je projednáváno plnění dodávek, kdy až na vepřové a hovězí maso je celkem splněno. Žňové práce proběhly dobře a podzimní také postupují do dobře. Občanům dáno na vědomí, že 1.10. proběhne v obci soupis hospodářských zvířat. Také probíhá týden ČSČK a hlavním úkolem je provést nábor a kurz první pomoci, je nutno pozvednout úroveň ČSČK, protože za minulý rok bylo ošetřeno skoro 100 případů. Byla zaslána stížnost do Pekáren kvůli špatnému vzhledu chleba (špatné zacházení a skladování). Také je nutné provést kontrolu hromosvodů. Na schůzi 6.10. jako první bylo projednáno plnění zemědělských dodávek. Přiděleno bylo také 4.000 Kčs na bouračku domu čp. 15. Požární sbor provede kontrolu všech komínů v obci. 13. 10. se konala mimořádná schůze, která se věnovala pouze stavu a oprav restaurace Lesní zátiší. Na další řádné schůzi bylo probíráno vysázení vrb a topolů v blízkosti močálu směrem na Dubí. Dále pak bylo na pořadu jednání schůze jako vždy plnění zemědělských dodávek, nutnost projednání s mlékárenským podnikem, že je špatná tučnost mléka, plnění závazků a žádosti o byty. Byla provedena oprava a vyzdění studny u „Vápenky“ a ke studni byla dána pumpa. PS si stěžuje, kdy bude zahájena výstavba zbrojnice, protože požární vůz stojí na dvoře MNV, což mu neprospívá, dále vznášejí dotaz, zda by byla možnost za špatného počasí cvičit s mládeží na sále v restauraci. Na předposledním říjnovém zasedání byl přečten návrh organizačního zajištění oslav SČSP. Oslavy proběhnou 10.11., bude provedena výzdoba a bude zajištěn kulturní program spojený s promítáním filmů. Na schůzi konané 29. října byla podána zpráva o postupu podzimních prací, bylo projednáváno provedení postřiku ovocných stromů v celé obci v rozsahu 1 500 ks stromů. Další připomínky se týkaly toho, že MNV stále nedostal vyrozumění od ONV, zda je pro naši obec povolena stavba požární zbrojnice pro rok 1959, protože požární vůz stojí pořád na dvoře MNV a není kde jej opravovat a provádět údržbu. Místní knihovna má tohoto času 34 čtenářů, což je celkem málo. Šroubárna Krupka chce pořádat slavnost v restauraci Lesní zátiší, počítá se s účastí 500 lidí, a proto je nutno opravit část střechy sálu a díru ve střeše verandy,  kompletní oprava celé střechy je plánována na příští rok. Místní kamenolom Lesní správa  bude předán do správy. Na dotaz ohledně místního kamenolomu, bylo MNV sděleno, že Lesní správa předá tento lom SHD důl Dukla v Pozorce. Na zasedání 15.12. byl projednáván plánovaný rozpočet na rok 1959, který byl 82.000 Kč, přiděleno bylo však pouze 42.300 Kč. Požární sbor projevil rozhořčení, že bylo dáno na požární sbor pouze 300 Kčs, požaduje, aby na lednové zasedání byla pozvána PI a s ní znovu projednána nutnost stavby požární zbrojnice a byl projednán špatný postup, kterým bylo nařízení odebrat uniformy. Požární sbor chce poslat dopis požárnímu sboru  v Teplicích, aby si vzali stříkačku z požárního vozu na generální opravu. 

 

 Rok 1959

  První schůze se konala 5.1. a bylo na ní projednáno vybudování autobusové točny za Lesní správou směrem na Dubí. Je potřeba tuto točnu vybudovat do konce května, protože autobusy ze musí otáčet v křižovatce, což není moc bezpečné. Podnikem ČSAD  je přislíbeno, že po vybudování točny bude zavedeno více autobusů do obce, proto budou požádáni občané, aby pomohli při budování stanoviště autobusů. Je řešen jako každý rok pronájem třešňovky u „Vápenky“, projednána je také dokumentace demolice domu čp. 15. Požární sbor podal zprávu s tím, že požární vůz byl již odvezen a je nutno odvézt ještě požární stříkačku. Byl proveden soupis stromů podél cest, které budou předány silniční správě ONV. Schůze 25.1. byla celá věnována podmínkám vstupu zemědělců do JZD společně se zemědělci z Drahůnek, jedná se o tzv. socializaci vesnice, naší obci je navrhována pro vhodné podmínky živočišná výroba, dále bylo hovořeno, že by bylo potřeba vyhledat vhodný objekt  pro společné ustájení skotu, drůbeže a vepřů. Zemědělci však mají obavu, že se jim nyní slibuje samostatné družstvo se zemědělci z Drahůnek, ale že časem budou připojeni k jinému většímu družstvu. Na další schůzi byla podána zprávy ze zemědělství, kdy dle soupisu je v naší obci k 1.1.1959  30 ks prasat, 2 ks prasnic a 18 ks skotu z toho 10 krav. Další zprávu podává požární sbor o tom, že požární vozidlo je v opravě a není  stále schopno provozu a vinou OPI se ztratily doklady k vozu, je nutné ještě odvézt požární čerpadlo. Požární sbor rovněž informuje, že k odebrání stejnokrojů došlo z důvodu, že byly zneužívány pro jiné účely. Je potřeba postavit požární zbrojnici, kde by byla garáž, sklad olejů a schůzovní  místnost. Na schůzi 2.3. je projednána příprava MDŽ, která se bude konat na sále v hostinci, kulturní program obstará vojenský soubor z Bohosudova a naši pionýři. Projednává se oprava místního rozhlasu a zákaz prodeje selat. Na další schůzi se řeší otázka mládeže, kdy je zapotřebí zajistit, aby se nenalévalo v hostinci mladistvým a jednak je poukazováno na to, že se stále opakuje ničení značek, převážně u přejezdu. Z tohoto důvodu budou zapůjčeny filmy s bezpečnostní tématikou a mládeži promítány. Je kritizována práce ČSPO, padají připomínky, aby se prováděla pravidelná údržba požárního vozu a aby nebylo používáno k jiným účelům. Je konstatováno, že při požárním sboru je nutno vytvořit družstvo žen a také je zapotřebí začít cvičit s mládeží. Odpovězeno bylo, že jakmile se najde cvičitel, bude požární sbor fungovat.  Dále je potřeba zajistit silniční panely a betonové roury k vybudování autobusové točny za Lesní správou. Je žádoucí zařídit, aby v prodejně Pramen byl každý den k dostání chléb a mléko. V obci bylo postřikem ošetřeno 1 349 stromů, cena pro občany je za malý strom 1,77 Kčs a za ostatní 2,16 Kčs. ČSAD žádá o povolení zábavy v místní restauraci. V dubnu probíhají práce na vybudování točny, kámen se používá z místního lomu, přesto je potřeba asi 19.000 Kčs a 2 200 brigádnických hodin. Na této schůzi padl návrh, zda by nebylo možné při výstavbě točny vybudovat vedle dětské koupaliště. Je nutno zajistit u Vodáren zabezpečení studny v hospodářském objektu čp.3, voda vytéká na silnici. Požární vozidlo je stále ve stejném stavu, v jakém bylo dovezeno požárnímu sboru v Teplicích, žádné opravy se na něm nedělaly. Na schůzi 18.5. byly zhodnoceny květnové oslavy, probíhají brigády výstavby točny a odklízení bouračky čp.15, úprava parčíku, kdy celkem na těchto  akcích bylo odpracováno 783 hodin a zapojilo se do nich přes 40 % všech občanů. Na restauraci jsou vznášeny připomínky, že při zábavách je zapotřebí usměrňovat nepěkně tancující páry, popřípadě zjednat nápravu, dále též dodržovat uzavírací dobu. Je požadováno, aby zemědělská komise odebírala vzorky mléka z dodávek. Je přečten zápis o tom, že práce na točně by měly skončit do konce měsíce června, a že hodnota tohoto díla bude činit 58.983 Kčs a náklady budou činit 20.565 Kč. Také je potřeba začít s opravami domu čp. 34, které byly plánované již v roce 1957. Na zasedání 5.6. se diskutuje mimi jiné, aby některé  autobusy, které končí v Drahůnkkách, zajížděly do naší obce, protože lidé, kteří jezdí do Přítkova musí z Drahůnek chodit pěšky, popřípadě zde v Přítkově přestupovat na další autobus do Krupky. Kvůli stále se množícím stížnostem na chování některých lidí na zábavách v místní restauraci je potřeba, aby všichni členové MNV se zapojovali k usměrňování zábav. Výstavba točny pro autobusy ČSAD je celkem hotova, ale je potřeba ji ještě z obou stran rozšířit. Nadále se průběžně pracuje na bouračce domu čp.15. Až tyto dvě akce budou hotový začne se s opravou požární nádrže. Děti z proboštovské školy provedly v obci tzv. hledačku mandelinky bramborové s negativním výsledkem. ČSPO podává  zprávu, že požární vůz je pořád v opravě, jinak je výzbroj v pořádku, pro požární sbor bylo získáno 10 pionýrů, je potřeba ještě postavit družstvo žen. ONV žádá, aby při stavbě požární zbrojnice byla vybudována jedna bytová jednotka. Členové požárního sboru namítají, že není možno toto vše vybudovat pouze akcí „Z“. Na schůzi 22.6 byly podány zprávy, že ČSPO pravidelně začíná cvičit, zprávy o sběru surovin (7 610 kg železa, 165 kg barevných kovů, 214 kg papíru a 64 kg hadrů). Hodnocena je také  osvětová činnost, jako jsou promítání filmů, přednášky a oslava MDD. Na zasedání 13.4.1959 jsou projednány žně, které začnou 20.7., občané jsou vyzýváni k zapojení se do požárních hlídek. Ani po 6 urgencí není opravena naše promítačka, je proto poslána stížnost do novin Průboj. SHD bude požádána o část zahrady pod „Vápenkou“ z důvodu možnosti rozšířit silnici v těchto místech. Je potřeba vyrobit a umístnit kolem „Vápenky“ tabule zakazující koupání. Dále bylo projednáno že stavba požární zbrojnice a budování koupaliště budou dány do rozvojového plánu. V  srpnu se VŽ zavazuje, že provede okopání a úpravu stromků kolem „Vápenky“ a výtěžek bude věnován na různé akce pro děti. Byla provedena prohlídka domu  čp.16 z důvodu jeho zbourání, na základě této prohlídky bylo odhlasováno, aby se dům upravil na požární zbrojnici, bytovou jednotku, místnost pro MNV a skladiště. Stavební práce na této budově v nákladu 200.000 Kčs by provedl Stavební podnik Teplice. Na dalším zasedání bylo občanům sděleno, že obec je zařazena do soutěže o titul vzorná obec, proto bude občanům pomoženo s opravou domků a plotů. Za tímto účelem je zřízená tzv. komplexní četa, která se bude na opravách podílet. Obec navštívili zástupci obchodu Ovocem a zeleninou za účelem zřízení pobočky v hospodářské budově čp.19. Jsou probírány autobusové spoje, kdy je požadováno, aby některé autobusy končící v Krupce byly prodlouženy do Přítkova. Dále se řeší nedostatek brambor na prodejně Pramen, je nutno zařídit kontrolu mléka, opravu telefonu a odvezení k likvidaci starého dynocitu (DDT) z MNV. Občané jsou upozorněni na nutnost ochrany před požáry, důraz je kladen na zabránění přístupu dětí k zápalkám, prodavači nesmějí tyto prodávat dětem, při vzniku požáru bude nést prodávající až 40% vinu a dostanu pokutu 10.000 Kčs. Na rozvinutí soutěže vzorná obec se připojili občané svými závazky, týkající se zejména úprav domků. Na schůzi 28.9.1959 je zamítnuta smlouva k postřiku stromů a je vrácena na STS Teplice. Je zaslán  dopis na ONV, jak je to se zemědělci, zda budou muset i nadále hospodařit samostatně nebo zda budou zapojeni do ČSSS Proboštov, protože po dohodě s ČSSS nemají prý zatím provádět podzimní práce. Na rok 1960 je zamítnut Pionýr, je zamítnuta i akce „Z“.  Na příští schůzi 9.10 byl přečten přípis ONV na dotaz, jak to bude se zemědělci pro příští rok. Bylo v něm zamítnutí předání zemědělců do ČSSS Proboštov, jelikož není dostatek místa pro ustájení dobytka a dostatek finančních prostředků. Proto je nutno, aby zemědělci i nadále na svých pozemcích hospodařili jako dosud. Zemědělci, kteří nesouhlasí s výměrou dodávek a daní na příští rok, se mají odvolat k zemědělskému a finančnímu odboru ONV Teplice. Následující schůze byla zahájena čtením plnění závazků, kdy na brigádnických hodinách bylo odpracováno celkem 449 hodin, točna 296 hodin, bouračka 270 hodin, nádrž 1 055 hodin,  VŽ 738 hodin, Pionýři 275 hod, celkem 2 068 hodin. Byla předložena zpráva o průběhu podzimních prací. Místní knihovna má 21 čtenářů. Doposud nepřišla odpověď z podniku RAJ, kolik se bude platit za místnost, proto je nabídnut sál pro cvičení s mládeží v objektu čp.33. Zemědělci nechtějí již samostatně hospodařit, což je nutno urgovat na ONV a ČSSS Proboštov, tak aby tito zemědělci byli předáni do ČSSS Proboštov. Zápis schůze ze dne 28.10.1959 obsahuje zmínku o předání usedlostí soukromě hospodařících zemědělců ČSSS n.p. v Teplicích. Zápis rady konané 2.11 obsahuj zpráva požárního sboru, dle které sbor žádnou činnost nevyvíjí, neschází se členové, nekonají se schůze. Zpráva VŽ upozorňuje na špatnou docházku na schůze, poukazuje na to, sběr celý měsíc leží připravený k odvozu. Přesto ženy  upravily stromky u „Vápenky“ a chodí pravidelně na návštěvy do Dětského domova v Krupce. Poslední dochovaný zápis před zánikem MNV je datován 7.12.1959 a jsou v něm podávány zprávy o brigádnických hodinách, nadílce Dědy mraze pro děti v obci, o odevzdání nadílky do Dětského domova v Krupce. Požární sbor opět nepracuje, poslední cvičení bylo v červnu, je potřeba něco podniknout nebo požádat požární inspekci o zrušení požárního sboru.

    Přesto že v roce 1960 proběhlo sloučení osady Přítkov s Proboštovem  a tím došlo i k zániku MNV, pracovali některé jeho dobrovolné složky ještě mnoho let po ukončení činnosti MNV.